https://sites.google.com/a/bu.ac.th/compcenter/news-information/

ปัญหาคาใจระบบเครือข่ายไร้สาย

       
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

            วิทยาเขต กล้วยน้ำไทสามารถใช้บริการได้ที่ ด้านหลังอาคาร 2 ชั้น 1 ชั้น 3  อาคาร 3 ลานน้ำล้นและบริเวณหน้าอาคาร  อาคาร 4 ชั้น 3  อาคารหอสมุดชั้น 2 ชั้น 4  โรงอาหาร 1  โรงอาหาร 2  อาคารหอประชุม  อาคาร 7  ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4  อาคาร 9 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8  ชั้น 9 ชั้น 10 ชั้น 12  ชั้น 15 ชั้น 16  อาคาร 11  อาคารอเนกประสงค์  อาคาร Information Center

             วิทยาเขตรังสิตใช้บริการได้ที่ อาคาร 1  ห้องรับรอง 111  อาคาร 2  อาคาร 3  อาคาร 5 ชั้น 1  ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาซอฟต์แวร์  ห้องสารนิเทศ  ห้องเรียน 533  อาคาร 6 ชั้น 2  อาคาร 7 ชั้น 1 ชั้น 2  อาคาร 9 ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 5  อาคาร 10 ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 5  อาคาร 11 ชั้น 2  ศูนย์ดูแลบุตรบุคลากร  อาคารกิจการนักศึกษา  หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5  ลานกลางแจ้งอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์  ห้องประชุมปองทิพย์ 1  ห้องประชุมปองทิพย์ 2  สวนอาหารริมธาร  โรงอาหาร 1  โรงอาหาร 2  โรงอาหาร 3 ชั้น 1 และ 2

              การ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับผู้ที่กำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่กับระบบเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับสัญญาณจากระบบเครือข่ายไร้สายชัดเจน แต่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

            ให้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกปุ่ม Start เลือก Run จากนั้นพิมพ์คำสั่ง cmd ในช่อง Open

            2. เมื่อหน้าต่าง Command Prompt ปรากฏขึ้นมาให้พิมพ์คำสั่ง ipconfig/all แล้วกดปุ่ม Enter

            3. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับหมายเลข IP Address และพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น

                · วิทยาเขตกล้วยน้ำไท IP Address: 10.9.59.xxx Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.9.59.1 หรือ IP Address: 10.9.159.xxx Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.9.159.1 DNS Server: 10.9.70.14, 10.9.70.72

                · วิทยาเขตรังสิต IP Address: 10.109.59.xxx Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.109.59.1 หรือ IP Address: 10.109.159.xxx Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.109.159.1 และ DNS Server: 10.109.50.55, 10.9.70.72

                · ให้ตรวจสอบที่หมายเลข Dns Server ว่าได้รับหรือไม่ ถ้าไม่ได้รับให้พิมพ์คำสั่ง ipconfig/release แล้วตามด้วย ipconfig/renew เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ร้องขอหมายเลข IP Address และพารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงหมายเลข IP ของ DNS Server ใหม่

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับสัญญาณชัดเจน แต่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายไร้สายได้

            สาเหตุ ที่ทำให้ wireless network connection เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ Enable การเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล (WEP) ไว้ให้ Disable การเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล (WEP) ที่ Wireless Network Connection จากนั้นเลือก Propertiesคลิกแท็บ Wireless Networks เลือก Properties หัวข้อ Data Encryption เลือก Disable เพื่อยกเลิกการใช้งาน

 

สัญญาณที่รับจากระบบเครือข่ายไร้สายไม่ชัดเจน

            ตรวจสอบจุดติดตั้ง Access Point ว่ามีวัสดุอะไรมากีดขวางทางแพร่กระจายสัญญาณหรือไม่ หลีกเลี่ยงการใช้งานในจุดที่มีสิ่งกีดขวางและใช้งานใกล้กับเครื่องกำเนิด ความถี่สูง เช่น เตาไมโครเวฟ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ไร้สายความถี่ 2.4 GHz

            ถ้าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมีปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ก็ลองนำวิธีการนี้ ไปแก้ไขดู อย่างไรก็ตามหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด ศูนย์คอมพิวเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 วิทยาเขต

 

 

อ.อดุลย์ ยิ้มงาม
หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศรังสิต
ศูนย์คอมพิวเตอร์