แผนกบริการและบำรุงรักษาระบบรังสิต ( บรร. )

System Maintenance Department
Rangsit Campus
1.    ติดตั้งเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Software ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาเขตรังสิต
2.    ดำเนินการส่งซ่อมและรับคืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
3.    ควบคุมดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ครบ และพร้อมที่จะใช้งาน
4.    ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware และ Software ต่อผู้ใช้
5.    ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
6.    ประสานงานคณะต่าง ๆ วางแผนการใช้และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7.    แก้ปัญหา Virus คอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Virus
8.    ควบคุมดูแลการใช้ Software ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9.    ควบคุมดูแลการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ
10.    ให้บริการเคาน์เตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ แก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่มาติดต่อ
11.    ร่วมประชุมประสานงาน และดำเนินการกิจกรรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในแต่ละโอกาส กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย