Content for id "showflash" Goes Here
Content for id "showflash" Goes Here
Content for id "showflash" Goes Here
Content for id "showflash" Goes Here
Content for id "showflash" Goes Here

 
คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ใหม่ ( คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ใหม่ ) Print

แนะนำบริการสารสนเทศต่าง ๆ สำหรับบุคลากรใหม่ควรทราบ
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  http://www.bu.ac.th/th/  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดทั่วไป เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่

 • ข้อมูลทั่วไป   http://www.bu.ac.th/th/visitor/aboutbu/aboutbu.php
 • โครงสร้างองค์กร  http://www.bu.ac.th/th/visitor/aboutbu/organization/admin-org.php
 • หลักสูตร  คณะต่าง ๆ และหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการออนไลน์ (online services) เป็นบริการสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในด้านข้อมูล  ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ได้แก่
  - mybu for faculty & staff (bu portal) เป็น web portal เพื่อให้บริการแบบ one stop service แก่บุคลากร โดย login เพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ทุกระบบ http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp มีทั้งบริการทั่วไป และบริการที่ผ่านการ login ซึ่งบริการทั่วไปได้แก่ standard services เช่น e-mail directory, form center, meeting room, hot news, bu links ซึ่งเป็น links ที่สามารถเข้าไปถึงเว็บไซต์ส่วนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เป็นต้น ส่วนบริการที่ต้องผ่านการ login ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าใช้บริการโดยผ่านการ login (required user name & password) http://my.bu.ac.th/portaljsp/mainportal.js ได้แก่ my profile, e-learning, academic services, internet services, library services, web-based e-mail, bu announcement, faculty forum, calendar  เป็นต้น
  รับ-ส่งอีเมล์ผ่านเว็บ หรือ web-based e-mail  http://email.bu.ac.th/src/login.php

2. my profile ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลของบุคคลากร บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและแจ้งแก้ไขผ่านเว็บ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

 • ข้อมูลบุคลากร (personal data)
 • ข้อมูลการมาปฏิบัติงาน (time attendance) เป็นระบบตรวจสอบวัน-เวลาทำงานแสดงเวลาเข้า-ออกงาน จำนวนวันลา สาย ขาดงาน
 • สวัสดิการบุคลากร (personal welfare) เป็นระบบที่แสดงข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรมีสิทธิ์ และการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • แบบแจ้งสำรวจการมาปฏิบัติงาน  (survey days off schedule) เป็นระบบสำรวจวันหยุดประจำภาค (survey) ให้บุคลากรทุกคนแจ้งวันหยุดผ่านเว็บและส่งข้อมูลผ่านตามสายงานและหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติผ่านเว็บ

3. e-learning เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา เช่น

4. academic services  เป็นบริการ ที่ เช่น

 • mail-to-faculty & staff  เป็นระบบบริการสำหรับส่งเมล์ถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยสามารถส่งถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน และส่งถึงบุคลากรมากกว่า 1 หน่วยงานได้ ในครั้งเดียว  ทั้งยังสามารถแนบไฟล์ และเลือกภาษาได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษอังกฤษได้  http://mailfac.bu.ac.th/mailview2.php
 • e-mail directory  เป็นบริการค้นหาข้อมูลบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสามารถ ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดที่แยกไว้ตามสายงานและหน่วยงานที่สังกัด หรือค้นหาได้จากรหัสประจำตัว  ตำแหน่ง  ชื่อ  สกุล  อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และแผนกได้  http://phone.bu.ac.th/
 • ระบบการจองห้องเรียน (room reservation system)  สามารถจองห้องเรียนผ่านเว็บ และการค้นหาเวลาว่างของนักศึกษาในกลุ่มเรียนได้http://10.19.73.101/portal/rsc/index2.cfm?cfid=80171&cftoken=271130 

5. internet services  เช่น

 • online services   เป็นบริการที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานโมเด็ม  http://online.bu.ac.th/modem_quota.php
 • electronic form system  เป็นบริการสำหรับขอใช้บริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดทำเว็บข่าว โปรแกรม ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้ในการขอรับบริการ และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของงานที่แจ้งมาได้ โดยแบบฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้บริการนั้นได้แก่ 
     - แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์เว็บและอินเทอร์เน็ต 
     - แบบฟอร์มการขอติดตั้งสายและจุดบริการเครือข่าย 
     - แบบฟอร์มแจ้งแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่ม โปรแกรม 
     - แบบฟอร์มขอความร่วมมือในการขอบริการทางคอมพิวเตอร์
 • ระบบเอกสารออนไลน์ (eflow system) เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนแบบฟอร์มและการใช้บันทึกภายใน ใบลา และส่งใบลาออนไลน์

6. library services   เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เช่น

 • รายการหนังสือที่ยืม (check out list)
  http://library.bu.ac.th/onlineservice/checkoutlist/borrowbook.cfm
 • วารสารออนไลน์ (online journal)  คือวารสารที่สามารถเข้าดูรายละเอียดของวารสารไม่ว่าจะเป็น สารบัญ เนื้อหา หรือข้อมูลทางบรรณานุกรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเนื้อหาเหมือนกับตัวเล่ม (printed journal) ทุกประการ http://library.bu.ac.th/buonline/secudbonline/onlinejr.cfm
 • การสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ เป็นโปรแกรมเสนอซื้อทรัพยากรผ่านเว็บ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเสนอซื้อทรัพยากรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น http://library.bu.ac.th/weborder/howtolrof.html

7. ระบบประกาศของมหาวิทยาลัย (bu announcement system) เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับการขอเลขที่ประกาศ/คำสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บ และให้ผู้จัดทำนำประกาศนั้นขึ้นเว็บได้เองผ่านทาง mybu เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบข่าวสาร ซึ่งช่วยประหยัดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก

8. faculty forum  เป็นบริการด้านกระดานข่าว (เว็บบอร์ด) ที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้

9. ระบบปฏิทินส่วนตัว (my calendar) สำหรับบันทึกวันเวลานัดหมายส่วนตัว และแสดงข้อมูลวันสำคัญ  ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถส่งข้อความ sms เพื่อเตือนการนัดหมายได้

10. เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา    http://qa.bu.ac.th/thai/index1024.htm

11. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กับมาตรฐาน iso 14001 http://www.bu.ac.th/hotnews/iso/html/menu.html

12. ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ เช่น

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550 http://personneloffice.bu.ac.th/images/documents/9.pdf  
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยสวัสดิการการให้ทุนศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแก่ผู้อยู่ในอุปการะของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน พุทธศักราช 2550 
  http://personneloffice.bu.ac.th/images/documents/8.pdf
 • จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  http://announce.bu.ac.th/document/a_26_2550.doc
 
 
 
 
Send us feedback on our services.
Copyright © 2008 Bangkok University All Rights Reserved.