https://sites.google.com/a/bu.ac.th/compcenter/news-information/

คัดลอก - โอนย้ายข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย High transfer rate Software


            ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เช่น การเก็บรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้รูปที่คมชัด การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสัญญาณภาพและเสียงระบบ ดิจิตอล แบบบีบอัดข้อมูลน้อย หรือ ซอฟแวร์ต่างๆ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการใช้งานเนื้อที่ฮาร์ดดิสมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีผู้ใช้งานหลายคนนิยมใช้งานฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก (HDD External) มาใช้บันทึกไฟล์แทนการบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ และเมื่อมีการคัดลอกไฟล์เอกสารต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นผ่านพอร์ต USB มักพบข้อเสียอยู่ประจำคือ การคัดลอกใช้เวลาค่อนข้างนาน เช่น ไฟล์เอกสารดังกล่าวมีขนาดหลายกิกะไบต์

            วิธีการที่ทำกันเป็นประจำคือ การลากเอาเมาส์ครอบไฟล์เอกสารทั้งหมดที่ต้องการคัดลอกจากฮาร์ดดิสหรือ ไดร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่และ ทำการลากไปลงยังไดร์ของฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก (HDD External) แต่ผลปรากฎว่า กระบวนการขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับการคัดลอกต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแล้ว โดยยังไม่รวมเวลาคัดลอกจริงด้วย ส่งผลให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสละเวลาบางส่วนเพื่อมานั่งรอการคัดลอกที่จะเกิด ขึ้นโดยที่ไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนลงไปได้

            จากเหตุผลที่กล่าวมาเบื้องต้นจึงได้ทำการทดสอบการใช้งาน High transfer rate Software ที่ชื่อว่า Teracopy เป็นโปรแกรม Freeware ซึ่งเป็นที่นิยมใช้สำหรับคัดลอกและ ย้ายไฟล์ข้อมูลเอสการต่างๆ และจากที่ทดสอบการใช้งานพบว่าการ Copy ไฟล์เอกสารต่างๆ ทำงานได้เร็วขึ้นประมาณ 2-5 เท่าจากเดิม โดยมีผลการทดสอบดังนี้

 

การทดสอบที่ 1

การคัดลอกไฟล์ด้วย Windows Explorer ใช้เวลาการคัดลอกประมาณ 3 นาที ขนาดไฟล์ 1.16 GB

     รูป 1: การทดลองที่ 1

 

การทดสอบที่ 2

การคัดลอกไฟล์ด้วย Teracopy ใช้เวลาการคัดลอก 1 นาที 41 วินาที ขนาดไฟล์ 1.16 GB

            รูป 2: การทดลองที่ 2

            จากการทดสอบดังกล่าวจะเห็นผลลัพธ์ที่ทำให้การคัดลอกและ ย้ายไฟล์ข้อมูลเร็วขึ้น แต่ในบางกรณีอาจส่งผลให้การทำงานอื่นๆ โดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าลง ขณะที่มีการคัดลอกหรือ ย้ายไฟล์ด้วยโปรแกรม Teracopy

 

รายละเอียดโปรแกรม Teracopy

             โปรแกรม Teracopy นั้นถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่คัดลอกและ ย้ายไฟล์ด้วยความเร็วสูงสุดที่เป็นไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โดยโปรแกรมมีความสามารถดังนี้

             ·  Copy files faster: โปรแกรมรองรับการปรับลดบัฟเฟอร์แบบยืดหยุ่นเพื่อลดเวลาการเข้าถึงตัวข้อมูล ต่างๆ รวมถึงช่วยเพิ่มอัตราการรับส่งไฟล์ระหว่าง HDD 2 ลูกโดยใช้เทคนิคการการทำงานแบบไม่เข้าจังหวะ (Asynchronous) เข้ามาช่วยจัดการในเรื่องความสอดคล้องในการเรียกใช้งาน และไม่ทำให้โปรแกรมอื่นต้องติดขัดในขณะคัดลอกข้อมูลด้วย

             ·  Pause and resume file transfers: สามารถหยุดการคัดลอกได้ตลอดเวลาและ สามารถสั่งเริ่มทำการคัดลอกต่อไปได้จากจุดที่ได้ทำการหยุดไว้

              ·  Error recovery: กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด โปรแกรมจะทำการบันทึกเหตุการณ์ หรือทำการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกว่าต้องการข้ามไฟล์ดังกล่าวไปก่อน หรือไม่ และสามารถกลับมาทำใหม่ได้อีกครั้ง

              ·  Shell integration: หลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะถูกกำหนดให้เข้ามาทำหน้าที่แทนคัดลอกและ ย้าย ของ windows explorer

              ·  Full unicode support: รองรับการใช้งานตัวอักษรแบบ Unicode (ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้)

 

Download และ High transfer rate Software อื่น ๆ

              ·  Teracopy
                      http://www.codesector.com/teracopy.php

              ·  FastCopy

                      http://www.ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en

              ·  Vcom Copy Commander

                      http://eu.v-com.com/product/copy_commander_home.html

 

อ.สราวุธิ ราษฎร์นิยม

แผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์