แผนกเครือข่ายสารสนเทศรังสิต ( คสร. )

Information Network Department
Rangsit Campus


1.    ออกแบบ ดูแล และพัฒนาระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
     1.1    ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
     1.2    ตรวจสอบปริมาณการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
     1.3    ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ภายในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
     1.4    แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต เช่นระบบล่มหรือขัดข้อง
     1.5    พิจารณาขยายเครือข่ายเมื่อเกิดความจำเป็น
     1.6    ควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยภายในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
     1.7    ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่อง Computer ภายในหอสมุดสุรัตน์ ฯ
2.    เครื่อง Proxy
     2.1    เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
     2.2    ลดปริมาณ Traffic ระหว่างวิทยาเขตเพื่อช่วยลดความจำเป็นในการปรับขยายขนาดของสายสัญญาณเช่าระหว่างวิทยาเขต และสายสัญญาณเช่าอินเทอร์เน็ต
3.    ประสานงานกับฝ่ายอาคารในการดูและระบบไฟและระบบปรับอากาศภายในห้อง Server
4.    ร่วมประชุมประสานงาน และดำเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในแต่ละโอกาส กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย