แผนกพัฒนาระบบ ( พร. )

System Development Department


1.    รับผิดชอบงานด้านปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Application Software ของมหาวิทยาลัย
     1.1    ดูแลและพัฒนาระบบห้องสมุด เช่น ระบบสั่งซื้อและลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศ ระบบลงรายการวารสาร ระบบวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ระบบบันทึกรายการดัชนีวารสาร ระบบบันทึกรายการกฤตภาค ระบบบันทึกรายการโบรชัวร์ จนถึงระบบบันทึกรายงานนักศึกษา เป็นต้น
     1.2    ดูแลและพัฒนาระบบ Access Control สำหรับควบคุม ดูแลให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ห้องที่มีการควบคุม
2.    บำรุงรักษาเครื่อง Server แม่ข่ายของสำนักหอสมุด
3.    ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักหอสมุด
4.    ร่วมประชุมประสานงาน และดำเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในแต่ละโอกาส กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย