แผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( วอร. )

System Analysis and Design Department


1.    ดูแลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเสรีทั้งหมด (รุ่นปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา) ดังนี้
     1.1    ระบบวิชาการ
     1.2    ระบบรับสมัครนักศึกษา
     1.3    ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
     1.4    ระบบประวัตินักศึกษา
     1.5    ระบบชำระเงิน
     1.6    ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     1.7    ระบบศิษย์เก่า
     1.8    ระบบบันทึกข้อมูลการจัดห้องสอบ
     1.9    Grading System
     1.10    Grade Transfer
     1.11    ระบบรับรายงานตัวบัณฑิตในวันซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
     1.12    ระบบประกาศผลการเรียนและแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาทาง E-mail
2.    ดูแลและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา)
3.    ดูแลและพัฒนาระบบการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
     3.1    ระบบวิชาการ
     3.2    ระบบรับสมัครนักศึกษา
     3.3    ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
     3.4    ระบบประวัตินักศึกษา
     3.5    ระบบชำระเงิน
     3.6    ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     3.7    ระบบศิษย์เก่า
4.    ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ Internet ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
     4.1    ดูแลและพัฒนาระบบการ Generate Internet Accounts ให้นักศึกษา
     4.2    พัฒนาระบบ Intranet
          4.2.1    การประกาศผลการเรียน การแจ้งที่นั่งคงเหลือในแต่ละวิชา ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา การคำนวณเกรด การแจ้งวิชาและห้องเรียน การแจ้งห้องสอบกลางภาคและปลายภาค การขอ PIN Code การเปลี่ยน PIN Code
          4.2.2    การเลือกภาควิชาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
          4.2.3    การค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า
          4.2.4    การประกาศผลสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี โทและเอก
          4.2.5    การจองห้องการจองห้องที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานอธิการบดี
          4.2.6    การประกาศข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น สำนักทะเบียนนักศึกษา สำนักวิชาการ ฝ่ายการคลัง เป็นต้น
5.    ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลภายในของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
6.    ดูแลและพัฒนาระบบที่ให้บริการการศึกษา และสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้
     6.1    ระบบออกบัตรขึ้นรถโดยสารระหว่างวิทยาเขต
     6.2    ระบบจัดการข้อมูลรถยนต์ของนักศึกษา
7.    ดูแลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
8.    ดูแลและพัฒนาโปรแกรมการจองห้องที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานอธิการบดี สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานอธิการบดี แผนกจัดเลี้ยง แผนกเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
9.    ดูแลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา สำหรับสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
10.    ดูแลและพัฒนา Software ให้บริการนักศึกษาที่เกี่ยวกับ Internet ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้อยู่ ดังนี้ (INET2000)
     10.1    ระบบการออก Login และ Password ของ E-mail Address นักศึกษา
     10.2    ระบบการจองที่นั่งเพื่อเข้าฝึกอบรม Internet
     10.3    ระบบดูแลการใช้ห้องที่ให้บริการ Internet แก่นักศึกษา
11.    ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Database Server และ Print Server สำหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
12.    ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บรูป ระบบการถ่ายรูปและทำบัตรของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
13.    คิดค้นวิธีการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์บางระบบให้ทำงานแทนการใช้ข้อมูลในรูปของเอกสาร หรือกระดาษ เป็นต้น
14.    ให้บริการกำหนด Specification ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดซื้อ ยกเว้นสายไฟฟ้า เช่น UPS หรือ Stabilizer พร้อมทั้งร่วมตรวจรับอุปกรณ์ใหม่ร่วมกับแผนกพัสดุ
15.    ให้การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตลอดเวลา
16.    ร่วมประชุมประสานงาน และดำเนินการกิจกรรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในแต่ละโอกาส กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
17.    ค้นคว้าและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลของมหาวิทยาลัย