แผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท ( คสก. )

Information Network Department
City Campus


1.    ออกแบบ ดูแล และพัฒนาระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
     1.1    ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
     1.2    ตรวจสอบปริมาณการใช้ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
     1.3    ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ภายในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
     1.4    แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต เช่นระบบล่มหรือขัดข้อง
     1.5    พิจารณาขยายเครือข่ายเมื่อเกิดความจำเป็น
     1.6    ควบคุมดูแลระบบรักษาความปลอดภัยภายในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
2.    สร้างและพัฒนาระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์
     2.1    ระบบ Radius Server สำหรับตรวจสอบให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านไม่สามารถใช้พร้อมกันจากหลาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ป้องกันไม่ให้ใช้เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน
     2.2    Web-based E-mail เพื่อให้บริการด้าน Mail Client สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้ Microsoft Outlook ผู้ที่ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง หรือผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถที่จะอ่านเมล์ได้
     2.3    ระบบข่าวสารบุคลากร สำหรับฝ่ายบุคลากรในการแจ้งข่าวสารบุคลากรใหม่ บุคลากรที่เดินทางไปศึกษาต่อ และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
     2.4    ระบบ Event Calendar สำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการประกาศปฏิทินกิจกรรมบนเว็บ
     2.5    School Web Manager เพื่อให้คณะวิชาสามารถสร้างโฮมเพจประจำคณะได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการสร้างโฮมเพจ
     2.6    Personal Web Manager สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้เพื่อสร้างโฮมเพจ
     2.7    ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้จากทางบ้าน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาการใช้ อินเทอร์เน็ต
     2.8    My BU Online เพื่อให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการด้านอินเทอร์เน็ต เช่นระบบเมล์ ระบบประกาศข่าว Planner Calendar และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.    ติดตั้งระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการและการจัดการระบบ
     3.1    BU Forums เพื่อให้บริการด้าน Web Board สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
     3.2    HP Openview สำหรับการตรวจสอบและดูแลระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
4.    ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการด้านอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
     4.1    เครื่อง WWW
          4.1.1    ให้บริการ Web Server สำหรับ BU Homepage
          4.1.2    ให้บริการ Mailing List (Group List) สำหรับการส่ง Mail เป็นกลุ่ม
          4.1.3    ให้บริการ Mail Relay สำหรับการรับ Mail จากอินเทอร์เน็ต
     4.2    เครื่อง DNS
          4.2.1    ให้บริการ Domain Name Server (DNS) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้า ระบบของมหาวิทยาลัยจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการ
     4.3    เครื่อง Tulip
          4.3.1    ให้บริการด้านที่เก็บข้อมูล
          4.3.2    ให้บริการ Web Server และ Web Application ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ Homepage ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
     4.4    เครื่อง Mail
          4.4.1    ให้บริการ Mail Server เพื่อรับส่ง E-mail ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
          4.4.2    ให้บริการ Domain Name Server (DNS) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
     4.5    เครื่อง Radius
          4.5.1    ให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้าน
          4.5.2    ควบคุมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านให้ไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมงต่อเดือน
     4.6    เครื่อง Firewall
          4.6.1    เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาก Hacker ภายนอก
          4.6.2    กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการของเครื่องแม่ข่ายจากผู้ใช้
     4.7    เครื่อง Proxy
          4.7.1    เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
          4.7.2    ลดปริมาณ Traffic ระหว่างวิทยาเขตเพื่อช่วยลดความจำเป็นในการปรับขยายขนาดของสายสัญญาณเช่า ระหว่างวิทยาเขต และสายสัญญาณเช่าอินเทอร์เน็ต
     4.8    เครื่อง Forums
          4.8.1    ให้บริการ BU Forums ซึ่งเป็น Web Board สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
          4.8.2    ให้บริการ Phone Directory
          4.8.3    ให้บริการตรวจสอบปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ใช้ตามบ้าน
     4.9    เครื่อง Web-based E-mail
          4.9.1    ให้บริการ E-mail Client บนเว็บ
     4.10    เครื่อง Network Sensor
          4.10.1    ให้บริการตรวจสอบและป้องกัน Hacker ในระบบอินเทอร์เน็ต
5.    ประสานงานกับฝ่ายอาคารในการดูและระบบไฟและระบบปรับอากาศภายในห้อง Server
6.    ร่วมประชุมประสานงาน และดำเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในแต่ละโอกาส กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย