https://sites.google.com/a/bu.ac.th/compcenter/news-information/


การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)

        
        เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลสารและสนเทศมีความสำคัญ การเผยแพร่และสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการสื่อสารข้อมูลจำนวนมากให้แก่ผู้ ใช้ เช่น การให้บริการเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลถึงผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ จะช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานหรือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันGreen IT


         Green IT หรือ เทคโนโลยีสีเขียว คือ แนวคิดในการบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเลคทรอนิคส์มารีไซเคิลใหม่อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ หรือขยะอิเลคทรอนิคส์ต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด และไม่มีส่วนประกอบที่ทำจากสารพิษ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต้องใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสามารถมากขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า "Maximum Megabytes for Minimum Kilowatts"
How Important is URSAWhat is ursa? 
URSA stands for University Records System Access, which provides information services to BU students via the Web.
The various information stored in URSA includes

คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ใหม่
( คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ใหม่ )

แนะนำบริการสารสนเทศต่าง ๆ สำหรับบุคลากรใหม่ควรทราบปัญหาคาใจระบบเครือข่ายไร้สาย


        ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
        วิทยาเขต กล้วยน้ำไทสามารถใช้บริการได้ที่ ด้านหลังอาคาร 2 ชั้น 1 ชั้น 3  อาคาร 3 ลานน้ำล้นและบริเวณหน้าอาคาร  อาคาร 4 ชั้น 3  อาคารหอสมุดชั้น 2 ชั้น 4  โรงอาหาร 1  โรงอาหาร 2  อาคารหอประชุม  อาคาร 7  ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 4  อาคาร 9 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8  ชั้น 9 ชั้น 10 ชั้น 12  ชั้น 15 ชั้น 16  อาคาร 11  อาคารอเนกประสงค์  อาคาร Information Center     
คัดลอก - โอนย้ายข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย
High transfer rate Software


        ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เช่น การเก็บรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้รูปที่คมชัด การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสัญญาณภาพและเสียงระบบ ดิจิตอล แบบบีบอัดข้อมูลน้อย หรือ ซอฟแวร์ต่างๆ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการใช้งานเนื้อที่ฮาร์ดดิสมากขึ้นเรื่อยๆURSA สำคัญไฉนURSA  ย่อมาจาก University Records System Access หมายถึงระบบที่ให้บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพโดยผ่านทาง Web ข้อมูลที่นักศึกษาสามารถเข้ามาดูที่ URSA มีหลากหลายรูปแบบ

คู่มือการใช้งาน สำหรับนักศึกษาใหม่
( คู่มือการใช้งาน สำหรับ
นักศึกษาใหม่ )

แนะนำบริการสารสนเทศต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบระดับปริญญาตรี