https://sites.google.com/a/bu.ac.th/compcenter/news-information/

แนะนำบริการสารสนเทศต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบระดับปริญญาตรี

        
 • บริการออนไลน์ หรือ ursa online (university record system access) เป็นระบบที่ให้บริการสารสนเทศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี http://ursa.bu.ac.th/ และระดับบัณฑิตศึกษา http://ursa.bu.ac.th/graduate/ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยผ่านทาง web  ซึ่งมีบริการต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
 • Student Information ซึ่ง เป็นบริการเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการผ่านการ logon (Required Student ID & Password) ด้วย Username ซึ่งเป็น Student ID และ Password ของนักศึกษา  บริการต่าง ๆ ได้แก่

  1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data) เช่น รหัส ชื่อ คณะ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address ของนักศึกษา ฯลฯ และสามารถแจ้งระบบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาได้

  2. รายงานผลสอบ (Grade Report) ซึ่งเป็นผลสอบประจำภาค และ Transcript

  3. ตารางเรียน (Class Schedule) เป็นตารางแจกแจงวิชา และห้องเรียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

  4. ตารางสอบ (Examination Schedule) เป็นตารางแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ วิชาที่สอบ วัน-เวลาสอบ รวมถึงห้องสอบ และเลขที่นั่ง

  5. Prepaid Balance ( ระบบบัตรเติมเงิน) ตรวจสอบการใช้งานบัตร Pre-paid ซึ่งเป็นบัตรแทนเงินสดเพื่อชำระค่าบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าขอ Transcript  ค่าพิมพ์งานที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

  6. Details of Suspension of Services เป็นระบบการตรวจสอบสาเหตุ ของการถูกระงับเอกสารสำคัญ ซึ่งจะมีผลทำให้นักศึกษาจะไม่ได้รับเกรด หรือ Transcript และนักศึกษาสามารถแก้ไขได้โดยการติดต่อหน่วยงานที่ระบุไว้

  7. Bank Account Number

 • แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS หรือ BU-SMS

 • แจ้งจบการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Online Graduation Request

 • BU Knowledge Center  ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ได้แก่

  1. บทเรียนออนไลน์ หรือ E-learning

  2. ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ BU-LMS  

  3. ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ Online Assessment System นักศึกษาสามารถทำแบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอน และเสนอความคิดเห็นในเนื้อหาวิชานั้นๆ ได้ทันทีโดยออนไลน์ผ่านทางเว็บ

  4. วีดีโอออนไลน์

  5. วารสารออนไลน์ หรือ e-paper

  6. เว็บไซต์ของคณะต่าง ๆ

  7. เว็บไซต์ของคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 • การประกาศคะแนนการสอบกลางภาค หรือ Score Announcement

 • สมุดเพชรอิเล็กทรอนิก หรือ Electronic Diamond Books

 • รับ-ส่งอีเมล์ผ่านเว็บ หรือ Web-based E-mail

 • วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และจำนวนที่นั่ง หรือ Course Sections

 • กระดานสนทนา หรือ BU-Forum

 • วิธีการแก้ปัญหาและการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ Help Desk

 • เปลี่ยนรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Change-Password

 • ตรวจสอบโควต้าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน หรือ Check Modem Quota

 • ตรวจสอบสถานะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน หรือ Check Account Status

 • ประกาศจากมหาวิทยาลัย หรือ BU Announcement   เป็นช่องทางการแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษา

 • ระบบบริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ URSA on Mobile  เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการใช้บริการระบบ ursa ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับนักศึกษาได้จากทุกที่ ทุกเวลา

 • Registration ( ระบบลงทะเบียน) บริการออนไลน์เกี่ยวกับการทะเบียนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ได้แก่

  1. ระบบลงทะเบียนแบบเซ็ทเมนู  หรือ Online Registration (set menu) สำหรับนักศึกษาปี 2547 เป็นต้นไป  

  2. ระบบลงทะเบียนแบบรายวิชา หรือ Online Registration (course/section)

  3. ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาทั่วไป หรือ

  4. ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา BUIC หรือ Pre-registration (BUIC)

  5. การลงทะเบียน เพิ่ม-ลดวิชา หรือ Online Adding-Dropping

  6. การเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต หรือ Online Withdrawal

  7. ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน หรือ Registration Request for Course with Examination-Schedule Conflicts   

 • บริการออนไลน์เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด

 • รายงานสถิติการใช้บริการในระบบต่าง ๆ หรือ Access Report

 • เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง

 • เว็บไซต์สำนักทะเบียน