https://sites.google.com/a/bu.ac.th/compcenter/news-information/

คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ใหม่ ( คู่มือการใช้งาน สำหรับอาจารย์ใหม่ )

        
แนะนำบริการสารสนเทศต่าง ๆ สำหรับบุคลากรใหม่ควรทราบ

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  http://www.bu.ac.th/th/  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดทั่วไป เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่

 • ข้อมูลทั่วไป   http://www.bu.ac.th/th/visitor/aboutbu/aboutbu.php
 • โครงสร้างองค์กร  http://www.bu.ac.th/th/visitor/aboutbu/organization/admin-org.php
 • หลักสูตร  คณะต่าง ๆ และหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการออนไลน์ (online services) เป็นบริการสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในด้านข้อมูล  ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ได้แก่
  - mybu for faculty & staff (bu portal) เป็น web portal เพื่อให้บริการแบบ one stop service แก่บุคลากร โดย login เพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ทุกระบบ http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp มีทั้งบริการทั่วไป และบริการที่ผ่านการ login ซึ่งบริการทั่วไปได้แก่ standard services เช่น e-mail directory, form center, meeting room, hot news, bu links ซึ่งเป็น links ที่สามารถเข้าไปถึงเว็บไซต์ส่วนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เป็นต้น ส่วนบริการที่ต้องผ่านการ login ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าใช้บริการโดยผ่านการ login (required user name & password) http://my.bu.ac.th/portaljsp/mainportal.js ได้แก่ my profile, e-learning, academic services, internet services, library services, web-based e-mail, bu announcement, faculty forum, calendar  เป็นต้น
  รับ-ส่งอีเมล์ผ่านเว็บ หรือ web-based e-mail  http://email.bu.ac.th/src/login.php

2. my profile ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลของบุคคลากร บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและแจ้งแก้ไขผ่านเว็บ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

 • ข้อมูลบุคลากร (personal data)
 • ข้อมูลการมาปฏิบัติงาน (time attendance) เป็นระบบตรวจสอบวัน-เวลาทำงานแสดงเวลาเข้า-ออกงาน จำนวนวันลา สาย ขาดงาน
 • สวัสดิการบุคลากร (personal welfare) เป็นระบบที่แสดงข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรมีสิทธิ์ และการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • แบบแจ้งสำรวจการมาปฏิบัติงาน  (survey days off schedule) เป็น ระบบสำรวจวันหยุดประจำภาค (survey) ให้บุคลากรทุกคนแจ้งวันหยุดผ่านเว็บและส่งข้อมูลผ่านตามสายงานและหัวหน้า หน่วยงานอนุมัติผ่านเว็บ

3. e-learning เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา เช่น

4. academic services  เป็นบริการ ที่ เช่น

 • mail-to-faculty & staff  เป็นระบบบริการสำหรับส่งเมล์ถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยสามารถส่งถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน และส่งถึงบุคลากรมากกว่า 1 หน่วยงานได้ ในครั้งเดียว  ทั้งยังสามารถแนบไฟล์ และเลือกภาษาได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษอังกฤษได้  http://mailfac.bu.ac.th/mailview2.php
 • e-mail directory  เป็นบริการค้นหาข้อมูลบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสามารถ ค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดที่แยกไว้ตามสายงานและหน่วยงานที่สังกัด หรือค้นหาได้จากรหัสประจำตัว  ตำแหน่ง  ชื่อ  สกุล  อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และแผนกได้  http://phone.bu.ac.th/
 • ระบบการจองห้องเรียน (room reservation system)  สามารถจองห้องเรียนผ่านเว็บ และการค้นหาเวลาว่างของนักศึกษาในกลุ่มเรียนได้http://10.19.73.101/portal/rsc/index2.cfm?cfid=80171&cftoken=271130 

5. internet services  เช่น

 • online services   เป็นบริการที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานโมเด็ม  http://online.bu.ac.th/modem_quota.php
 • electronic form system  เป็น บริการสำหรับขอใช้บริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดทำเว็บข่าว โปรแกรม ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้ในการขอรับบริการ และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของงานที่แจ้งมาได้ โดยแบบฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้บริการนั้นได้แก่ 
     - แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์เว็บและอินเทอร์เน็ต 
     - แบบฟอร์มการขอติดตั้งสายและจุดบริการเครือข่าย 
     - แบบฟอร์มแจ้งแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่ม โปรแกรม 
     - แบบฟอร์มขอความร่วมมือในการขอบริการทางคอมพิวเตอร์
 • ระบบเอกสารออนไลน์ (eflow system) เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนแบบฟอร์มและการใช้บันทึกภายใน ใบลา และส่งใบลาออนไลน์

6. library services   เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เช่น

 • รายการหนังสือที่ยืม (check out list)
  http://library.bu.ac.th/onlineservice/checkoutlist/borrowbook.cfm
 • วาร สารออนไลน์ (online journal)  คือวารสารที่สามารถเข้าดูรายละเอียดของวารสารไม่ว่าจะเป็น สารบัญ เนื้อหา หรือข้อมูลทางบรรณานุกรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเนื้อหาเหมือนกับตัวเล่ม (printed journal) ทุกประการ http://library.bu.ac.th/buonline/secudbonline/onlinejr.cfm
 • การ สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ เป็นโปรแกรมเสนอซื้อทรัพยากรผ่านเว็บ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเสนอซื้อทรัพยากรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น http://library.bu.ac.th/weborder/howtolrof.html

7. ระบบประกาศของมหาวิทยาลัย (bu announcement system) เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับการขอเลขที่ประกาศ/คำสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บ และให้ผู้จัดทำนำประกาศนั้นขึ้นเว็บได้เองผ่านทาง mybu เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบข่าวสาร ซึ่งช่วยประหยัดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก

8. faculty forum  เป็นบริการด้านกระดานข่าว (เว็บบอร์ด) ที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้

9. ระบบปฏิทินส่วนตัว (my calendar) สำหรับบันทึกวันเวลานัดหมายส่วนตัว และแสดงข้อมูลวันสำคัญ  ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถส่งข้อความ sms เพื่อเตือนการนัดหมายได้

10. เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา    http://qa.bu.ac.th/thai/index1024.htm

11. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กับมาตรฐาน iso 14001 http://www.bu.ac.th/hotnews/iso/html/menu.html

12. ข้อบังคับ และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่บุคลากรควรทราบ เช่น

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550 http://personneloffice.bu.ac.th/images/documents/9.pdf  
 • ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยสวัสดิการการให้ทุนศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแก่ผู้อยู่ในอุปการะของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน พุทธศักราช 2550 
  http://personneloffice.bu.ac.th/images/documents/8.pdf
 • จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  http://announce.bu.ac.th/document/a_26_2550.doc