โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน (Organization Chart)

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสังกัดสายวางแผนและพัฒนา ภายในหน่วยงานมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่ประจำแผนก 1 คนและแบ่งหน่วยงานเป็น 4 แผนก แต่ละแผนกมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารเบื้องต้น


อ.นพดล ชาติรังสรรค์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
(ผอ.ศคพ.)
E-mail : nopadol.c@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2549อ.ณัฐกร เฉยศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
(ผช.ผคพ.)

E-mail : nattakorn.c@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :  2547

อ.อดุลย์ ยิ้มงาม
หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศ ( คส. )
( หน.คส. )
E-mail : adul.y@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
2714


อ.อังคาร แสงมณี
หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ ( พร. )
( หน.พร. )

E-mail : ankarn.s@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2717
อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์
หัวหน้าแผนกบริการและบำรุงรักษาระบบรังสิต ( บร. )
( หน.บร. )

E-mail : vikorn.p@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2716


อ.นวลจันทร์ เกษมสุขสมบูรณ์
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( วอร. )
หน.วอร. )

E-mail : nuanjan.k@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2770