โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน (Organization Chart)

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสังกัดสายวางแผนและพัฒนา ภายในหน่วยงานมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่ประจำแผนก 1 คนและแบ่งหน่วยงานเป็น 6 แผนก แต่ละแผนกมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารเบื้องต้น


อ.นพดล ชาติรังสรรค์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
(ผอ.ศคพ.)
E-mail : nopadol.c@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1549อ.ณัฐกร เฉยศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และรักษาการหัวหน้าแผนกบริการและบำรุงรักษาระบบกล้วยน้ำไท
(ผช.ผคพ.)

E-mail : nattakorn.c@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :  1719

อ.อดุลย์ ยิ้มงาม
หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศรังสิต ( คสร. )
( หน.คสร. )
E-mail : adul.y@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :
2714


อ.นิธิศ จิรัชยะกูล
หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท ( คสก. )
( หน.คสก. )

E-mail : nitit.j@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1714
อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์
หัวหน้าแผนกบริการและบำรุงรักษาระบบรังสิต ( บรร. )
( หน.บรร. )

E-mail : vikorn.p@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2716


อ.อังคาร แสงมณี
หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ ( พร. )
( หน.พร. )

E-mail : ankarn.s@bu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1713