แผนกบริการและบำรุงรักษาระบบกล้วยน้ำไท ( บรก. )

System Maintenance Department
City Campus

1.    ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม Software ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่วิทยาเขต กล้วยน้ำไท
2.    ดำเนินการส่งซ่อมและรับคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
3.    ควบคุมและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีรหัสทรัพย์สินอยู่ภายใต้ ศคพ. ให้อยู่ครบและพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ
4.    ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware และ Software ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
5.    ดูแล พัฒนา และอำนวยความสะดวกในการตรวจแบบฟอร์มทุกชนิด โดยใช้เครื่อง OMR (Optical Mark Reader)
6.    ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
7.    ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ในการวางแผนการใช้และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8.    แก้ปัญหา Virus คอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมปัองกัน Virus
9.    ควบคุมและดูแลการใช้ Software ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10.    ควบคุมและดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ
11.    ให้บริการที่เคาน์เตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่มาติดต่อ
12.    ควบคุมและดูแลนักศึกษาที่มาฝึกงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์
13.    ร่วมประชุม ประสานงาน และดำเนินการกิจกรรมคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในแต่ละโอกาสกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
14.    ดูแลและพัฒนาระบบพัสดุคอมพิวเตอร์
15.    ดูแลและพัฒนาระบบ FAQ
16.    ตรวจสอบและตรวจรับเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม Specification ที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดซื้อ ยกเว้นสายไฟ ร่วมกับแผนกพัสดุ
17.    ให้บริการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ Lser พิมพ์ขาวดำ-สี และ Scan ที่ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 933 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยคิดค่าใช้จ่าย
18.    ให้บริการและติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย