ระบบที่ให้บริการสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพในการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านทาง websiteระบบที่ให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยผ่านทาง
website ข้อมูลของนักศึกษาระบบที่ให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยผ่านทาง
website ข้อมูลของนักศึกษา
 Bangkok University wants everyone to be connected all the time. Even while on the go, this app can access the information of university at any time.Provides the following services