โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน (Organization Chart)

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสังกัดสายวางแผนและพัฒนา ภายในหน่วยงานมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 คน เจ้าหน้าที่ประจำแผนก 1 คนและแบ่งหน่วยงานเป็น 6 แผนก แต่ละแผนกมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บริหารเบื้องต้น

อ.นพดล ชาติรังสรรค์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
(ผอ.ศคพ.)อ.ณัฐกร เฉยศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
(ผช.ผคพ.)
อ.อดุลย์ ยิ้มงาม
หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศรังสิต ( คสร. )
( หน.คสร. )อ.นิธิศ จิรัชยะกูล
หัวหน้าแผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท ( คสก. )
( หน.คสก. )

อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์
หัวหน้าแผนกบริการและบำรุงรักษาระบบรังสิต ( บรร. )
( หน.บรร. )


อ.อังคาร แสงมณี
หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ ( พร. )
( หน.พร. )