พ.ศ.2530

ศูนย์ คอมพิวเตอร์เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2530 โดยตั้งอยู่ที่ห้อง 311 มีพื้นที่รวม 81 ตารางเมตร มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเป็น Super Minicomputer ยี่ห้อ Prime
ซึ่งมีหน่วยความจำขนาด 8 K มีเครื่อง Terminal 16 ตัว

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ใช้คือ PRIMOS มีภาษาคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย BASIC/VM, FORTRAN, COBOL, RPG II, PASCAL, PL/I และ ASSEMBLY มี Utility Package ต่าง ๆ คือ SORT, MERGE, CONCAT, CPL, EDITOR and RUNOFF, EMACS, INFORMATION, FUTIL, PRIMELINK, OAS, MIDAS, SIMPLE, DBMS, FORM and FED และ JOB SYSTEM

พ.ศ.2537

เดือน พฤศจิกายน 2537 เริ่มนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นครั้งแรก โดยทำสัญญากับอินเทอร์เน็ตประเทศไทยที่ความเร็ว 19.2 Kbps และติดตั้ง Internet Server โดยใช้เครื่อง Sun Netra i20 Model 60

พ.ศ.2538

 • ติดตั้งเครื่องประจำตัวให้กับผู้บริหารและคณบดีทุกท่าน
 • เพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตโดยทำสัญญาใช้บริการกับบริษัท KSC ComNet ด้วยความเร็ว 64 Kbps
 • ขยายการให้บริการระบบ Remote Access Server เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยผ่านสายโทรศัพท์จากทางบ้านได้
 • ช่วงปลายปีติดตั้งเครื่องให้บริการฟรีอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา ณ ห้อง 933 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 3 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

พ.ศ.2539

 • ซื้อเครื่อง Sun Enterprise 5000 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำเป็นเครื่องที่ให้บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา
 • เพิ่มคู่สายโทรศัพท์สำหรับ Remote Access Server เป็น 200 เลขหมาย

พ.ศ.2540

 • เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัท ANET Internet ความเร็ว 256 Kbps
 • เพิ่มจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาวิทยาเขตละ 200 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 400 เครื่อง

พ.ศ.2542

 • พัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเป็น Gigabit Ethernet
 • เพิ่มความเร็วของการให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็น 512 Kbps และช่วงปลายปีได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 Mbps

พ.ศ.2543

 • เพิ่มความเร็วของการให้บริการอินเทอร์เน็ตจาก 1 Mbps เป็น 4 Mbps
 • เพิ่มคู่สายโทรศัพท์สำหรับ Remote Access Server เป็น 415 เลขหมาย
 • ปรับ ปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ตทั้ง 2 วิทยาเขตด้วยการเปลี่ยนเครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ตใหม่ ทั้งหมดจำนวน 400 เครื่อง วิทยาเขตละ 200 เครื่อง
 • พัฒนา URSA Online เพื่อให้บริการนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลทางเว็บ เช่น การดูเกรด การดูตารางสอบ การลงทะเบียน และชำระเงินทางเว็บ ฯลฯ