วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Objectives)  1. พัฒนาและประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและการเรียนการสอน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการบริหารจัดการและการทำงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  3. ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


Mission